Politika ochrany osobních údajů
 • Domů /
 • Politika ochrany osobních údajů

Politika ochrany osobních údajů společnosti TotalCar s.r.o.

 1. Tento dokument je zpracován v souvislosti s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („Zákon o ochraně osobních údajů“), a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

 2. Účel Společnost TotalCar s.r.o. je založena podle práva České republiky a zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod C 167037, se sídlem Praha 4 - Modřany, K Vltavě 410/23, PSČ 14300, IČ: 24699071, DIČ: CZ24699071 („TotalCar“). TotalCar je poskytovatelem internetového aukčního systému, sloužícího ke zprostředkování prodeje a koupě a oceňování poškozených nebo ojetých vozidel nebo jiného zboží. K naplnění účelu a fungování tohoto aukčního portálu je nutné získat tento souhlas všech klientů, protože bez něj by podle současné české a evropské právní úpravy nemohlo docházet k jejímu fungování. Zpracování a chráněné poskytnutí dalším stranám je bezpodmínečně potřebné pro realizaci nákupů oceněných vozidel a předmětů aukce, a to včetně jejich zveřejnění na webových stránkách TotalCar. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu Klienta. Osobní údaje jsou primárně zpracovávány přímo v TotalCar, kdy je s ohledem na účel své činnosti nucena tyto dále poskytovat pojišťovnám či Vkladatelům. TotalCar však sděluje osobní údaje třetím stranám pouze v nezbytném rozsahu.

 3. Zásady ochrany TotalCar je při zpracování osobních údajů fyzických osob vázána zejména následujícími zásadami:
  • osobní údaje musí být zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;
  • osobní údaje mohou být shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
  • osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k předmětnému účelu;
  • osobní údaje mohou být uchovávány pouze po nezbytnou dobu;
  • osobní údaje musí být zpracovávány pod náležitým zabezpečením.

 4. Správce Správcem, tj. tím, kdo údaje shromažďuje a odpovídá za ně, je TotalCar s.r.o. Kontaktní adresa a údaje jsou uvedeny výše nebo na stránkách www.totalcar.cz. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Tomáš Kudláček, e-mail: tomas.kudlacek@totalcar.cz

 5. TotalCar nebude vstupovat do smluvních vztahů s žádnou osobou, která by odmítla poskytnout osobní údaje v rozsahu vyžadovaném právními předpisy nebo, která by odmítla ctít ochranu údajů v rozsahu vyžadovaném právními předpisy. TotalCar archivuje osobní údaje Klientů po takovou dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu, pro který byly získány.

 6. Práva Klientů Primárním nositelem osobních údajů je vždy Klient jako fyzická osoba a jako takový má vůči svým osobním údajům práva uvedená níže a podrobněji specifikovaná v Zákoně o ochraně osobních údajů a Obecném nařízení o ochraně osobních údajů. S ohledem na udělený souhlas a účel podnikání TotalCar však budou práva Klientů na ochranu osobních údajů limitována v přiměřené míře. Klient má právo získat od TotalCar potvrzení, zda jeho osobní údaje zpracovává, a právo získat přístup k těmto údajům a informacím o nich. Může požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů a TotalCar má povinnost Klientovi v odůvodněných případech vyhovět. Klient má právo požádat TotalCar o výmaz svých osobních údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů pro výmaz. V případě nejistoty ohledně přesnosti či zákonnosti zpracování osobních údajů může Klient žádat, aby TotalCar dočasně omezila zpracovávání jeho osobních údajů, ovšem je srozuměn s tím, že po tuto dobu může být omezena nebo vyloučena činnost Klienta na aukčním portálu TotalCar. Pokud jsou splněny zákonné předpoklady, má Klient právo vyžádat si od TotalCar své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a právo žádat o předání těchto údajů jinému správci. Klient má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Pokud nejsou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, TotalCar dále předmětné osobní údaje Klienta nezpracovává. K přijímání a vyřizování námitek je oprávněn pověřenec pro ochranu osobních údajů dle čl. IV. Každý Klient má právo podat stížnost dozorovému úřadu v Evropské unii, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušen Zákon o ochraně osobních údajů a/nebo Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 7. Závěrečná ustanovení TotalCar je oprávněna Politiku ochrany osobních údajů kdykoli jednostranně změnit.

Tato Politika ochrany osobních údajů nabývá účinnosti dnem 1.2.2018.